Hur mycket behöver man ventilera huset?

I Boverkets Byggregler om ventilation står att rum ska ha kontinuerlig luftväxling då de används. Uteluftsflödet ska vara lägst 0,35 l/s per m² golvarea. Minimikravet i Boverkets Byggregler är 0,35 liter/s x bostadsytan utryckt i m². Kravet på luftväxling till ett hus på 160 m² blir: 0,35 l/s x160 m²= 56 l/s. Man bör således se till att ha total frånluft på minst 56 l/s och samtidigt måste det på något sätt också komma in samma mängd friskluft in i huset. Frånluft suger man i våtutrymmen samt kök. Har man ett FTX-aggregat så styr man både tilluften och frånluften med fläktar och här är en lista vilka riktvärde över luftväxlingen för olika rum.Vill man ha vanlig frånluft styrd med en fläkt så finns det kanalfläktar och takfläktar. Ofta anges också luftflödet i m³/h och då multipliceras man 56 l/s x 3,6 = 201,6 m³/h. Lämplig fläkt ska då klara minst 70 l/s eller 252 m³/h som följande exempel på takfläkt. Helst bör man inte ligga på gränsen ifall man vill kunna ventilera extra någon dag och dessutom blir ljudnivån högre när man utnyttjar fläkten till nästan max. 

 

 

Filtrering av inomhusluften

Avgaser, pollen och koncentrationer av bakterier och virus bör hållas så låga som möjligt för att vi ska må bra i våra hus. Ofta har system som finns på arbetsplatser bra filtrering och det beror på att arbetarskyddskrav som måste uppfyllas.I våra hemmabostäder är det däremot sämre ställt med just denna filtrering. Ändå befinner vi oss betydligt längre tid i hemmiljön än vad vi gör på jobbet eller i skolan. Höga nivåer i inomhusluften av partiklar från luftföroreningar förvärrar astma hos barn. I studien som publicerats i Environmental Health Perspectives följde man 150 barn mellan 2 till 6 år med astma. Skillnaden i symptom var stor och resultaten visade även att inomhusluften ofta var sämre än utomhusluften. Forskarna menar också att man kan minska symptom på astma genom att reducera nivåerna av partiklar i inomhusluften.

FTX

Idag ökar installationen av FTX-system. FTX-aggregat kontrollerar tillförseln av tilluft- och frånluft samt har filter inbyggt i aggregatet. För en effektiv filtrering så behöver uteluftsfiltren (tilluftsfilter) i FTX-aggregaten vara av minst klass F7. Då filtreras 90% av avgasernas partiklar och nästan 100% av bakterier och pollen i filtret.

Filter F7

När det gäller frånluftsfiltret så behöver även detta vara i lägst klass F7 i de moderna roterande FTX-aggregatens värmeväxlare. Detta för att eliminera att det inte ska ske någon inblandning av frånluften med tilluften.
Tekniken i motströmsväxlare och koströmsväxlare med annan återvinningsteknik så riskerar man ingen blandning av luften och därför kan man ha lägre filterklass på frånluftsfiltret. I dessa aggregat har filtret bara som funktion att minska nedsmutsningen av värmeväxlaren.

Frånluftsvärmepump

I dag är system med frånluftsvärmepump vanligt i våra hem. I frånluftsventilerade hus sugs luften ut av en frånluftsfläkt (t ex med placering på vinden eller på taket). Tilluft sker via ventiler i ytterväggar och fönster. Frånluften sugs ut i kök och våtrum och eventuellt även via don i garderobs- och förrådsrum. I dessa system tillförs ofta ofiltrerad luft rakt in i huset via väggventilerna eller via fönsterventilerna.
Väggventil

Möjligheter finns dock att förse även dessa ventiler med filter dock är det sällan man stöter på att detta används eller att de underhålls.

Självdragsventilation

I äldre hus erhölls en naturlig självdragsventilation genom att luft strömmade in som tilluft via otätheter, speciellt runt fönster och frånluft och evakuerades genom skorstenen. Självdragsventilation är således ventilation utan fläktar och bygger på principen att luftrörelser skapas (skorstenseffekten) då varm luft strömmar från husets lägre delar via uppvärmda kanaler till uteluften i husets övre delar. Med denna typ av ventilation har man ingen större möjlighet att filtrera tilluften. Detta beror på att om man placerar ett filter vid tilluftsventilerna så orkar inte självdraget dra igenom luften utan då blockerar man bara tillförseln av ny luft vilket bidrar till sämre förhållanden.

 

 

Ventilation i bastu!

Luftmassa som är kallare än den omgivande temperaturen strävar alltis att sjunka mot golvet. Rumstempererad luft sjunker alltså ned mot golvet om man inte kan blanda den med den varmare luften i bastun.

För att inte skapa en område med kalluft i de nedre delarna i bastun så skall den inkommande luftventilen placeras ovanför bastuaggregatet så att den omedelbart blandas med den varma cirkulerande luften ifrån bastuaggregatet. Placeringen bör vara på vägg eller tak minst 500mm över bastu-aggregatet.

På detta sätt kan man skapa en jämnare temperatur i bastun. Frånluften i bastun skall ventileras ut med en mekanisk frånluftsfläkt ca 200mm från golvnivå och helst så lång bort från tilluftsventilen som möjligt.

Följer man dessa råd om ventilation i bastun med tilluft över aggregat så får badande bra syresatt luft och förblir pigga genom hela badet.