Bostadens trafikexponering påverkar ventilationsluften

Hur påverkar bostadens trafikexponering ventilationsluften?

I staden är det framför allt trafiken som genererar avgaser och virvlar upp partiklar från gatorna. Vid val av bostad har därför avståndet till trafiken och trafikens intensitet betydelse för luftföroreningshalterna i bostaden och dess omgivningar. De luftföroreningar som finns utomhus förs nämligen genom ventilationen in i bostaden genom otätheter och vädring. Särskilt mycket små partiklar har stor förmåga att tränga in inomhus medan tex det reaktiva ozonet reagerar med ytor på sin väg in och förekommer i mycket lägre halter inomhus.
Ventilationsluften och luftföroreningar

Det har visat sig att luftintag på gårdssidan innebär lägre avgashalter inomhus än när intager sitter mot gatusidan. Intag i taknivå ger bättre luft än intag nära gatunivån. När ventilationsluften kommer via ventiler och fönster får rum mot trafikerade gator sämre luft än rum mot gården