Regler kring villaventilation

Vilka regleringar finns det av inomhusluft i Sverige?

Regler för nya byggnader
För nya byggnader gäller Boverkets byggregler. Avsnitt 6 Hygien, hälsa och miljö innehåller regler för luft, ljus, termiskt klimat, fukt med mera. Boverkets byggregler beskriver hur den nya byggnaden ska kunna fungera, och ger i vissa fall allmänna råd som är förslag till tekniska lösningar för att uppfylla reglerna.

För ventilation gäller bland annat att uteluftsflödet i bostadshus inte får understiga 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i bostaden och 0,35 l/s per m² golvarea då någon vistas där. För ytterligare specifikationer se BBR avsnitt 6.2.

Boverkets byggregler anger att organiska material ska vara väl undersökta och ha dokumenterade fuktegenskaper. Materialets kritiska fukttillstånd ska anges. Material utan dokumenterade fuktegenskaper och som inte är skadade av fukt kan användas där relativa fuktigheten underskrider 75 procent. Inomhusmiljön i ett uppvärmt bostadsrum är normalt under 75 procent relativ fuktighet. Se BBR avsnitt 6:52 Högsta tillåtna fukttillstånd.

För koldioxid, CO2, finns inga gränsvärden i byggreglerna. De återfinns däremot hos Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket: www.socialstyrelsen.se respektive www.av.se.
För radon gäller att årsmedelvärdet av den joniserande strålningen från radongas inte får överstiga 200 Bq/m³. Se BBR avsnitt 6:23.

Ansvaret för att regelverket uppfylls ligger på byggherren. Till sin hjälp har byggherren certifierade sakkunniga kontrollanter inom vissa områden. Det är kommunernas byggnadsnämnd som är tillsyn- och kontrollmyndighet enligt plan- och bygglagen (PBL) som har till uppgift att se till så att byggreglerna följs.

Villaventilationsregler för befintliga byggnader

För befintliga byggnader gäller Socialstyrelsens regelverk, som beskriver hur det ska vara i byggnaderna. www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/inomhusmiljo

För ventilation finns ett särskilt regelverk om obligatorisk ventilationskontroll. Den innebär att vissa typer av byggnader kontrolleras regelbundet för att säkerställa att ventilationen i byggnaderna fungerar i enlighet med de krav som ställdes då byggnaden uppfördes. www.boverket.se/Bygga–forvalta/Drift-och-forvaltning/Obligatorisk-ventilationskontroll/